Sơ đồ mặt bằng Tara Residence

Sơ đồ Block
Sơ đồ Block
Sơ đồ mặt bằng Block B
Sơ đồ mặt bằng Block B
Sơ đồ mặt bằng Block A
Sơ đồ mặt bằng Block A
Sơ đồ mặt bằng Block C
Sơ đồ mặt bằng Block C
Sơ đồ mặt bằng Block D
Sơ đồ mặt bằng Block D